Loading

մրցույթ

2017թ.-ի օգոստոս 5-ին

5. Կոմիտաս մրցակցություն շրջանակներում Կոմիտաս փառատոնների ին Schloss Prötzel Բեռլինի

Kategorien: վոկալ und դաշնամուր

Մասնակցության կանոնակարգ

Մրցույթըբացէբոլորտարիքի դասականերգիչներիեւդաշնակահարներիհամարբոլորերկրներից:
Նախնականփուլըտեղիկունենաօնլայնտարբերակով:Մասնակիցներըպետքէ ներբեռնեն YouTube- ումկամուղարկենէլեկտրոնայինփոստովվերջինմեկտարվաընթացքումարված 3-6 րոպետեսագրություն, որտեղնրանքկատարումենմեկերգ`Յ.Ս.ԲախկամԿոմիտաս. ՈՒղեցույցըդեպի youtube-ումտեղադրվածձայնագրությունըպետքէուղարկելհայտիդիմումիհետմիասին:
Դիմումըպետքէուղարկելմինչեւ 10 հունիսի2017թ. / ներառյալ /, հետեւյալէլեկտրոնայինհասցեյով` info@komitas-festival.de

Մասնակցությանվճարըկազմումէ 100 եվրո, որըպետքէփոխանցել Commerzbank BIC: COBADEFFXXX, IBAN: DE77 1204 0000 0010 8043 00. “Ekawjan & Co. GmbH”վծարմաննպատակր. ԱնւնԱյգանւնկոմիտաս.հաշվինեւփոխանցմանպատճենըպետքէուղարկելհայտիհետմիասինէլ. փոստով:.
Հայտըլրացնելուցհետոբոլորվոկալիստմասնակիցներըկստանանէլեկտրոնայինփոստով PDF նորնախապատրաստվածհրապարակում` Կոմիտասի 19 երգեր,լատինատառտառադարձմամբեւհայերենտեքստով:
Նախնականփուլիցհետո12 երգիչներիեւ 12 դաշնակահարներիկթույլատրվիմասնակցելմրցույթիհաջորդփուլին, որըտեղիկունենաօգոստոսի 5-ինԳերմանիայում:Մեներգիչմասնակիցներըցանկությանդեպքումկարողենդիմելմրցույթիքարտուղարությանընվագակցողտրամադրելուհամար: Հավելյալգումարընվագակցողիհամարկկազմի 40 եվրո , ինչըկներառի 1-2 փորձեւկատարումմրցույթիընթացքում:
Մրցույթըկտրամադրիանհրաժեշտհրավերըեւփաստաթղթերըայնմասնակիցներին, ովքերպետքէդիմենշենգենյանվիզաստանալուհամար:

Լրացուցիչտեղեկություններեւհայտիձեւը, դուքկարողեքգտնելհետեւյալհղումով`

Մրցանակներ:

  • վոկալ 1-ին մրցանակ 1500 Եվրո
  • վոկալ 2-ին մրցանակ 1000 Եվրո
  • վոկալ 3-ին մրցանակ 500 Եվրո
  • վոկալ 1-ին մրցանակ 1500 Եվրո
  • վոկալ 2-ին մրցանակ 1000 Եվրո
  • վոկալ 3-ին մրցանակ 500 Եվրո

Ծրագիրը.

1. J.S. Բախ ` մեկստեղծագործություն
2. ԵրկուստեղծագործությունԿոմիտասՎարդապետի
Ամբողջականծրագրիտեւողությունըպետքէլինի 15-20 րոպե:

«Aram & Vagram Ekavyan G.G.»
Am Park 1, 15345 Prötzel (S-Bahn Strausberg Nord)
«Ekawjan & Co. GmbH»
Glinkastr. 32, 10117 Berlin
E-mail: info@komitas-festival.de
Tel: +49(0)33436 378177

2. Komitas Festival